Sản phẩm sản xuất

Sản phẩm thương mại

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi khác

thông tin liên hệ
Lê Vinh Hoàn
- 0933 793 126

Sản phẩm sản xuất

Bột Xương Thịt
Bột Xương Thịt
Bột Xương Thịt
Bột Xương Thịt
Bột Cá Biển
Bột Cá Biển
Bột Cá Biển
Bột Cá Biển
Đầu Cá Cơm
Đầu Cá Cơm
Cám dừa
Cám dừa
Cám dừa
Cám dừa
Cám điều
Cám điều
Bột Gan Mực
Bột Gan Mực
Bột Gan Mực
Bột Gan Mực
Bột Gan Mực
Bột Gan Mực
Bột xương bò hấp
Bột xương bò hấp
Xương sấy khô độ ẩm tối da 7%
Xương sấy khô độ ẩ...
Bột xương hấp
Bột xương hấp
Bột xương
Bột xương
Bột xương
Bột xương
DCP Hữu Cơ
DCP Hữu Cơ
Bột Gan Mực
Bột Gan Mực
Bột Gan Mực
Bột Gan Mực

Sản phẩm thương mại

Bột Lông Vũ Vàng
Bột Lông Vũ Vàng
Mụn dừa làm phân bón
Mụn dừa làm phân bón
Mụn dừa làm phân bón
Mụn dừa làm phân bón
Bã mía lên men
Bã mía lên men
Bã mía khô
Bã mía khô
Bã mì
Bã mì
Bã xác mắm
Bã xác mắm
Bã xác mắm
Bã xác mắm

Dầu vỏ điều

Dầu vỏ điều
Dầu vỏ điều
Dầu vỏ điều
Dầu vỏ điều
Dầu vỏ điều
Dầu vỏ điều
Dầu vỏ điều
Dầu vỏ điều

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi khác

Bột Nhân Hạt Điều.
Bột Nhân Hạt Điều.
Bã Hèm Bia 50 Đạm.
Bã Hèm Bia 50 Đạm.